General information

Title
ONG 11.11.11 - Programme 2014 -2016 "Programme de la coupole du mouvement Nord-Sud" - RWANDA - La promotion de la liberté d’expression et l’amélioration de la participation citoyenne comme condition d’un développement durable au Rwanda.
ID
XM-DAC-2-10-3015488
Start date
End date
Activity status
Completion
Budget
€456.517
Actor
NGO Coupole 11.11.11 ex NCOS - 11/NCOS
Country
RWANDA
Sector
Government and civil society - Democratic participation and civil society
Policy markers
Gender 1
Environment 1
Biodiversity 1
Climate: Mitigation 1
Climate: Adaptation 1
Good Governance 1
Aid type
Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
Yes
Budgetline
54 20 356072 NGO Programs
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
SDGs
Body

General

le programme vise la promotion de la liberté d’expression et l’amélioration de la participation citoyenne comme condition d’un développement durable au Rwanda. • De globale doelstelling van 11.11.11 in Rwanda op lange termijn Het 11.11.11-Zuidprogramma in Rwanda draagt bij aan de versterking van de civiele maatschappij. 11.11.11 steunt specifieke organisaties die een belangrijke rol vervullen als civiele maatschappij actor. 11.11.11 wil deze organisaties de mogelijkheid verschaffen om hun eigen programma en dynamiek rond capaciteitsopbouw uit te voeren. Dit om als organisatie professioneler en sterker te worden. Daardoor zullen ze hun kritische en onafhankelijke rol t.o.v. de overheid, beter kunnen waarnemen. 11.11.11 wil in Rwanda samen met partners wegen op politieke besluitvormingsprocessen m.b.t. vrije meningsuiting en burgerparticipatie. Binnen deze thema’s richten we ons vooral op : ¿ Het creëren van een ‘enabling environment’ opdat de bevolking, de OCM en de pers zich vrij kunnen uiten, via aanpassing en toepassing van het wetgevend kader, via de sensibilisering van de publieke opinie. ¿ Opvolging van de “contrats de performance” : nagaan in welke mate de burgers reëel betrokken zijn bij de totstandkoming en bij de uitvoering van deze contracten op gedecentraliseerd niveau. Het programma baseert zich op de “rights based approach”, d.w.z. een op “rechten gebaseerde benadering” van ontwikkeling, waarbij de bevolking recht heeft op een aantal basisvoorzieningen en basisvrijheden. De overheid wordt geacht deze basisvoorzieningen en vrijheden mogelijk te maken. OCM helpen de bevolking deze rechten af te dwingen d.m.v. sensibilisering over deze rechten en via de monitoring van de toepassing van nationale en internationale regels en wetgeving. Gendergelijkheid wordt in dit programma een transversaal gegeven. De partnerorganisaties hebben bij elk aspect van hun programma, institutioneel en thematisch oog voor het genderaspect. Daar waar opportuniteiten zich aandienen en middelen beschikbaar zijn zullen gezamenlijke activiteiten opgezet worden met de Beleidsdienst, de Campagnedienst, de communicatiedienst en 11.11.11-partners. le programme vise la promotion de la liberté d’expression et l’amélioration de la participation citoyenne comme condition d’un développement durable au Rwanda.

Results

Les partenaires au Rwanda contribuent à la promotion de la liberté d'expression et à une meilleure participation des citoyens à la politique locale. Afin de rendre ces changements possibles, nous nous concentrons sur le soutien des stratégies de lobbying et de sensibilisation des partenaires et sur leur étroite collaboration avec les médias et les universitaires. Le programme accorde une attention particulière au genre. De partners in Rwanda dragen bij aan de bevordering van de vrije meningsuiting en een betere burgerparticipatie aan het lokale beleid. Om deze veranderingen mogelijk te maken richten we ons op de steun aan de lobby- en sensibiliseringsstrategieën van de partners en op hun nauwe samenwerking met media en academici. Het programma geeft specifieke aandacht aan gender.

Other

résultats atteints à un degré estimé entre 60 et 90%. Beaucoup de problèmes avec les partenaires Sud tout au long du programme. Contexte difficile (mais si tout allait bien, 1.Be serait-il actif au Rwanda?) - autosensure des partenaires. Atteinte des objectifs évaluée à 64%.. Domaine d'action difficile à mesurer mais peu de progrès.

Documents

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.

SDGs