​​​​​​​2022 was een bijzonder uitdagend jaar, waarbij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich extra flexibel heeft moeten tonen. Door de Russische invasie van Oekraïne kwam er een onverwachte crisissituatie bij die de reeds hoge noden wereldwijd verder heeft doen stijgen. Ondanks de verschillende obstakels en steeds veranderende omstandigheden, heeft België een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale solidariteit.

In totaal heeft België in 2022 voor 2,5 miljard Euro aan officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA) bijgedragen – wat overeenkomt met 0,45% van het Belgisch BNI. De FOD Buitenlandse Zaken, en in het bijzonder de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD), beheerde ongeveer 1,291 miljard Euro. Hoe deze financiering verder werd verdeeld en uitgevoerd door de verschillende partners en binnen welke landen, kan u nagaan op pp. 34-35 van het verslag.

Het jaarverslag voor 2022 biedt een gedetailleerd overzicht van zowel de resultaten als de beleidscoherentie binnen de ontwikkelingssamenwerking. Dit artikel richt zich hoofdzakelijk op de resultaten, waarbij er steeds meer aandacht wordt besteed aan de manier waarop deze kunnen worden gemeten en geëvalueerd. Specifieke vragen over financiële rapportage en activiteitenrapportage blijven relevant, maar de belangrijkste vraag blijft: "Wat hebben we hiermee bereikt?"

 

1: De geografische, gouvernementele en niet-gouvernementele samenwerking

In dit eerste hoofdstuk worden zowel de niet-gouvernementele als gouvernementele partnerschappen belicht door middel van de casestudy rond de samenwerking met Burundi. Dankzij de complementaire benadering via verscheidene partnerschappen kon België een brede waaier aan resultaten behalen. In de gezondheidssector, bijvoorbeeld, hebben Belgische ontwikkelingsinspanningen bijgedragen aan een verbeterde toegang tot essentiële medische zorg voor kwetsbare gemeenschappen. Daarnaast heeft de ondersteuning op het gebied van bestuur en rechtsstaat de institutionele capaciteit op duurzame wijze versterkt.

 

2: Thematische en multilaterale samenwerking

Binnen het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende thema's van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, waaronder gezondheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), onderwijs, klimaatverandering en transitionele ontwikkeling. Inzake het thema klimaatverandering, bijvoorbeeld, heeft België zich actief ingezet om de klimaatuitdagingen aan te pakken door middel van duurzame investeringen, technische ondersteuning en capaciteitsopbouw. Door partnerschappen aan te gaan met lokale gemeenschappen en stakeholders, zijn er significante resultaten geboekt op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie.

 

3: Humanitaire hulp

Het derde hoofdstuk over humanitaire hulp illustreert hoe België zich heeft ingezet om snel en doeltreffend te reageren op noodsituaties wereldwijd. Door middel van noodhulp, voedselzekerheid, gezondheidszorg en bescherming hebben Belgische organisaties en partners mensen in nood snel en krachtdadig trachten bij te staan. Het mag dus duidelijk zijn dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking veel mensen heeft weten bereiken en op een positieve manier heeft beïnvloed.

 

U kan het jaarverslag hier raadplegen.