Juridische informatie

De website www.glo-be.be wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België, hierna de FOD Buitenlandse Zaken.

De verantwoordelijke uitgever is de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aansprakelijkheid

De FOD Buitenlandse Zaken verplicht zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de ononderbroken toegankelijkheid van de website te waarborgen. Hij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de site om welke reden ook niet toegankelijk is.

De gebruiker van de website bevestigt, kennis te hebben genomen van deze mededeling en verbindt zich ertoe deze in acht te nemen.

De gebruiker bevestigt dat hij over de nodige kennis en middelen beschikt om de site te bezoeken en te gebruiken en bevestigt zich ervan te hebben vergewist dat de gebruikte configuratie vrij is van virussen en volledig functioneel is.

De FOD Buitenlandse Zaken kan niet waarborgen dat alle op de site verstrekte  informatie juist en volledig is en evenmin dat de website altijd goed werkt en absoluut veilig is.

De FOD Buitenlandse Zaken neemt de nodige maatregelen om de gebruiker beschikbare en betrouwbare informatie en tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of besmette software op de website.

De inhoud van de website van Glo.be heeft een louter informatief karakter. De FOD Buitenlandse Zaken kan niet waarborgen dat de op de site verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.

De gebruiker aanvaardt dat hij de informatie en tools op de site uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website is opgenomen in het register van de verwerkingsprocessen van de FOD Buitenlandse Zaken.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming stelt de FOD Buitenlandse Zaken als verantwoordelijke van de verwerking de gebruiker ervan in kennis dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt. De gegevens die de gebruiker via de op de site beschikbare formulieren meedeelt, zijn bestemd voor het gemachtigd personeel van de FOD Buitenlandse Zaken en worden voor administratieve doeleinden verwerkt.

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming heeft de gebruiker  recht op inzage,  informatie, wijziging en rechtzetting van zijn persoonsgegevens.

Hij heeft ook het recht om op gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De gebruiker die deze rechten wil uitoefenen, stuurt hiertoe een verzoek aan de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het mailadres: dpo@diplobel.fed.be. Bij de mail voegt hij een scan van zijn identiteitsbewijs met zijn handtekening.

De regels die inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden toegepast, zijn raadpleegbaar op de website van de FOD onder “Privacy Policy”.

De gebruiker wordt erop gewezen dat de website gebruik maakt van een cookie dat automatisch in zijn navigatiesoftware kan worden geplaatst. De regels die inzake het gebruik van cookies worden toegepast, zijn raadpleegbaar op onze website onder “Cookies Policy”.

Intellectuele eigendom

De website in zijn geheel en elk van de onderdelen ervan, met name content met gegevens, teksten, stilstaande of bewegende beelden, logo’s, klankfragmenten, grafieken, mappen, is het exclusieve eigendom van de FOD Buitenlandse Zaken of van derden, die een licentie hebben verleend. De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website of van een onderdeel ervan is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken en vormt een strafbare inbreuk volgens het Wetboek van economisch recht inzake intellectuele eigendom.

De databanken op de site zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van economisch recht inzake intellectuele eigendom. Er staan sancties op elke opvraging of elk hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databanken.  

De merken en logo’s op de site zijn door de FOD Buitenlandse Zaken of door derden geregistreerde merknamen. Elke reproductie, namaak of gebruik van deze onderscheidende kenmerken in hun geheel of van een deel ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming vormt een schending van de verboden zoals vastgelegd in het Wetboek van economisch recht inzake intellectuele eigendom waarvoor de overtreder aansprakelijk kan worden gesteld.

De andere onderscheidende kenmerken, met name de logo’s en domeinnamen op de site, zijn het eigendom van de FOD Buitenlandse Zaken of van derden en elke reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming kan een inbreuk vormen waarvoor de overtreder op grond van artikel 1382 van het Burgerlijke Wetboek aansprakelijk kan worden gesteld.

Links

De FOD Buitenlandse Zaken behoudt zich het recht voor links op zijn website naar de website van derden te verwijderen, als die niet langer verenigbaar zijn met de essentiële deontologische beginselen van het openbaar ambt.

De gebruikers van de websites mogen geen definitieve links naar deze website leggen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

Professioneel elektronisch berichtenverkeer

De e-mailadressen van de FOD Buitenlandse Zaken en van elk van zijn personeelsleden dienen uitsluitend voor professioneel gebruik. Professionele documenten die voor de FOD Buitenlandse Zaken zijn bestemd, moeten naar de professionele e-mailadressen worden gezonden. In het kader van het “recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers” past de FOD Buitenlandse Zaken de volgende regels toe:

  • het professionele berichtenverkeer voor het verzenden of ontvangen van privé-berichten kan enkel worden gebruikt binnen de grenzen van het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ;
  • in de onderwerpregel van het e-mailbericht moet de vermelding “persoonlijk-privé” staan ;
  • indien dit niet wordt vermeld, wordt het bericht niet automatisch als privé e-mail behandeld.

Toepasselijk recht

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetten.

Wijziging

De FOD Buitenlandse Zaken behoudt zich het recht voor de inhoud van deze juridische mededeling te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gebruiker wordt dus verzocht deze mededeling geregeld na te lezen.

Cookies Policy

Begripsomschrijving

Cookies zijn gegevenspakketjes die op de eindapparatuur van de internetgebruiker worden geplaatst en waarmee de website informatie naar de browser van de gebruiker stuurt zodat de browser gegevens terug kan sturen naar de bezochte site (bv. sessie-identificatie, taalkeuze, datum).

Een cookie maakt het mogelijk voor de geldigheidsduur ervan informatie te bewaren over het bezoek van een internetgebruiker aan de verschillende pagina’s van een website of voor een terugkerend bezoek aan de website.

Alleen wie een cookie aanmaakt kan de informatie die het bevat uitlezen of wijzigen.

Er zijn verschillende types van cookies:

  • sessiecookies die worden gewist wanneer u de site verlaat;
  • permanente cookies die op uw computer blijven staan tot hun geldigheidsduur is afgelopen of tot u ze zelf wist via de instellingen in de browser.

Hierbij wordt u ervan in kennis gesteld dat wanneer u de website bezoekt, het bericht verschijnt dat de kans bestaat dat er cookies op uw eindapparatuur worden geplaatst.

Doel van cookies

De FOD Buitenlandse Zaken gebruikt cookies om het bezoekersverkeer en het gebruik van de site te meten.

Welke cookies gebruikt de FOD?

Met het oog op bepaalde doelstellingen maakt de FOD Buitenlandse Zaken op zijn site een beperkend gebruik van cookies van derden.

De FOD doet daarvoor een beroep op de diensten van het Amerikaanse bedrijf Google Inc.

De met cookies verzamelde gegevens worden doorgestuurd en opgeslagen door Google Inc. Dit bedrijf heeft het "Privacy Shield" onderschreven en garandeert dus een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens.

Google Analytics is een dienst om het bezoekersverkeer en het gebruik van de site te meten. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en uitgelezen zodra de gebruiker een website raadpleegt die gebruik maakt van de dienst Google Analytics.

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd hebben betrekking op:

  • uw gebruik van de site;
  • uw IP-adres om de locatie te bepalen. Zodra de locatie is bepaald, wordt dit gegeven onmiddellijk geanonimiseerd en niet meegedeeld aan de FOD Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de dienst Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Toestemming

Het plaatsen en uitlezen van cookies maakt het mogelijk het surfgedrag van de bezoekers van onze website te analyseren en het bezoekersverkeer te meten.

Voor het beheer van de cookies die de FOD op zijn website gebruikt, kunt u de browserinstellingen aanpassen, zoals hieronder beschreven.

Cookiebeheer

Hoe kunt u cookies verwijderen?

De meeste browsers zijn weliswaar standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar dan hebt u nog altijd de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, systematisch cookies te weigeren, of te kiezen welke cookies u accepteert, afhankelijk van de herkomst. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies van geval tot geval worden geaccepteerd of geweigerd voordat ze worden geplaatst. Daarnaast kunt u ook regelmatig cookies verwijderen via de browser. Het is wel van belang de browserinstellingen op al de eindapparatuur die u gebruikt (tablets, smartphones, computers) aan te passen.

De instellingen voor het beheer van cookies en keuzes kunnen per browser verschillen. In het helpmenu van uw browser staat beschreven hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

Let wel, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat bepaalde functies, pagina’s en delen van de site niet toegankelijk zijn. Dit valt buiten onze aansprakelijkheid.

Verder is het ook zo dat wanneer u het plaatsen of het gebruik van een cookie weigert, er een weigeringscookie op uw eindapparatuur wordt geplaatst. Als u deze weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. In dezelfde zin wordt een toestemmingscookie geplaatst wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur blijven staan.

Contact

Voor verdere informatie over de "Cookies policy" van de FOD, kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het e-mailadres: dpo@diplobel.fed.be