Juridische informatie

De website www.openaid.be wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België, hierna de FOD Buitenlandse Zaken.

De verantwoordelijke uitgever is de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aansprakelijkheid

De FOD Buitenlandse Zaken verplicht zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de ononderbroken toegankelijkheid van de website te waarborgen. Hij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien de site om welke reden ook niet toegankelijk is.

De gebruiker van de website bevestigt, kennis te hebben genomen van deze mededeling en verbindt zich ertoe deze in acht te nemen.

De gebruiker bevestigt dat hij over de nodige kennis en middelen beschikt om de site te bezoeken en te gebruiken en bevestigt zich ervan te hebben vergewist dat de gebruikte configuratie vrij is van virussen en volledig functioneel is.

De FOD Buitenlandse Zaken kan niet waarborgen dat alle op de site verstrekte  informatie juist en volledig is en evenmin dat de website altijd goed werkt en absoluut veilig is.

De FOD Buitenlandse Zaken neemt de nodige maatregelen om de gebruiker beschikbare en betrouwbare informatie en tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of besmette software op de website.

De inhoud van de website van Openaid.be heeft een louter informatief karakter. De FOD Buitenlandse Zaken kan niet waarborgen dat de op de site verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.

De gebruiker aanvaardt dat hij de informatie en tools op de site uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

Copyright

Informatie op deze site wordt aangeboden onder de Creative Commons "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International" licentie.

Deze licentie staat hergebruikers toe het materiaal te distribueren, remixen, aan te passen en erop voort te bouwen, uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden. Als materiaal wordt gewijzigd of aangepast, moet het onder dezelfde licentievoorwaarden worden verspreid.

Bescherming van persoonsgegevens

We willen u verzekeren dat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld op www.openaid.be. Let echter op dat er cookies kunnen worden gebruikt tijdens het browsen op de site.

Bescherming van persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de site www.openaid.be worden beheerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Voor vragen over gegevensbescherming op deze website, verwijzen wij u naar: dpo@diplobel.fed.be.

Links

De gebruikers van de websites mogen geen definitieve links naar deze website leggen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken.

Toepasselijk recht

Deze website is onderworpen aan de Belgische wetten.

Wijziging

De FOD Buitenlandse Zaken behoudt zich het recht voor de inhoud van deze juridische mededeling te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De gebruiker wordt dus verzocht deze mededeling geregeld na te lezen.

Cookies Policy

Begripsomschrijving

Cookies zijn gegevenspakketjes die op de eindapparatuur van de internetgebruiker worden geplaatst en waarmee de website informatie naar de browser van de gebruiker stuurt zodat de browser gegevens terug kan sturen naar de bezochte site (bv. sessie-identificatie, taalkeuze, datum).

Een cookie maakt het mogelijk voor de geldigheidsduur ervan informatie te bewaren over het bezoek van een internetgebruiker aan de verschillende pagina’s van een website of voor een terugkerend bezoek aan de website.

Alleen wie een cookie aanmaakt kan de informatie die het bevat uitlezen of wijzigen.

Er zijn verschillende types van cookies:

  • sessiecookies die worden gewist wanneer u de site verlaat;
  • permanente cookies die op uw computer blijven staan tot hun geldigheidsduur is afgelopen of tot u ze zelf wist via de instellingen in de browser.

Hierbij wordt u ervan in kennis gesteld dat wanneer u de website bezoekt, het bericht verschijnt dat de kans bestaat dat er cookies op uw eindapparatuur worden geplaatst.

Doel van cookies

De FOD Buitenlandse Zaken gebruikt cookies om het bezoekersverkeer en het gebruik van de site te meten.

Welke cookies gebruikt de FOD?

Met het oog op bepaalde doelstellingen maakt de FOD Buitenlandse Zaken op zijn site een beperkend gebruik van cookies van derden.

De FOD doet daarvoor een beroep op de diensten van het Amerikaanse bedrijf Google Inc.

De met cookies verzamelde gegevens worden doorgestuurd en opgeslagen door Google Inc. Dit bedrijf heeft het "Privacy Shield" onderschreven en garandeert dus een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens.

Google Analytics is een dienst om het bezoekersverkeer en het gebruik van de site te meten. Deze cookies worden op de eindapparatuur van de gebruiker geplaatst en uitgelezen zodra de gebruiker een website raadpleegt die gebruik maakt van de dienst Google Analytics.

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd hebben betrekking op:

  • uw gebruik van de site;
  • uw IP-adres om de locatie te bepalen. Zodra de locatie is bepaald, wordt dit gegeven onmiddellijk geanonimiseerd en niet meegedeeld aan de FOD Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de dienst Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Toestemming

Het plaatsen en uitlezen van cookies maakt het mogelijk het surfgedrag van de bezoekers van onze website te analyseren en het bezoekersverkeer te meten.

Voor het beheer van de cookies die de FOD op zijn website gebruikt, kunt u de browserinstellingen aanpassen, zoals hieronder beschreven.

Cookiebeheer

Hoe kunt u cookies verwijderen?

De meeste browsers zijn weliswaar standaard ingesteld op het accepteren van cookies, maar dan hebt u nog altijd de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, systematisch cookies te weigeren, of te kiezen welke cookies u accepteert, afhankelijk van de herkomst. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies van geval tot geval worden geaccepteerd of geweigerd voordat ze worden geplaatst. Daarnaast kunt u ook regelmatig cookies verwijderen via de browser. Het is wel van belang de browserinstellingen op al de eindapparatuur die u gebruikt (tablets, smartphones, computers) aan te passen.

De instellingen voor het beheer van cookies en keuzes kunnen per browser verschillen. In het helpmenu van uw browser staat beschreven hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

Let wel, door uw browser zo in te stellen dat cookies worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat bepaalde functies, pagina’s en delen van de site niet toegankelijk zijn. Dit valt buiten onze aansprakelijkheid.

Verder is het ook zo dat wanneer u het plaatsen of het gebruik van een cookie weigert, er een weigeringscookie op uw eindapparatuur wordt geplaatst. Als u deze weigeringscookie verwijdert, is het niet langer mogelijk om u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd. In dezelfde zin wordt een toestemmingscookie geplaatst wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Toestemmings- of weigeringscookies moeten op uw eindapparatuur blijven staan.

Contact

Voor verdere informatie over de "Cookies policy" van de FOD, kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Buitenlandse Zaken op het e-mailadres: dpo@diplobel.fed.be