General information

Title
CLimate Finance - Projet d’appui à la mise en place de pôles de développement résilients et de préservation de la biodiversité (Senegal)
ID
XM-DAC-2-10-9450
Start date
End date
Activity status
Implementation
Budget
€4.000.000
Actor
UN UNDP - Development Programme - PRT
Country
SENEGAL
Sector
Environmental protection - Policy and administrative management
Policy markers
Disaster Risk Reduction 1
Gender 1
Good Governance 2
Desertification 1
Climate: Mitigation 1
Environment 2
Biodiversity 2
Climate: Adaptation 1
Aid type
Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)
Priority partner country
Yes
Fragile state
No
Least developed country
Yes
Budgetline
54 61 545201 Climate action with multilateral organisations in partner countries
Finance type
GRANT
Tied status
No
Flow type
ODA
Body

General

De regio’s Fattick, Kaffrine en Saint-Louis zijn regio’s in Senegal die bijzonder gevoelig zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering, en dit op gebied van biodiversiteit, voedselzekerheid, etc. Het versterken van de weerbaarheid van de bevolking in combinatie met de introductie van duurzame agro-ecologische praktijken en het duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen als grond, bos en water, zijn dan ook cruciaal in de strijd tegen een verdere verzilting en verwoestijning in de regio. Volgend op uw instructie selecteerde DGD het UNDP project “Projet d’appui à la mise en place de pôles de développement résilients et de préservation de la biodiversité” in het kader van besteding van de middelen voorzien voor bi-multi klimaatfinanciering. De basisallocatie (BA) 14 54 61 54.52.01 – Bi-multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid voorziet in 2023 16 miljoen EUR vastleggingskredieten en 10,6 miljoen EUR vereffeningskredieten. DGD stelt voor om hiervan 4.000.000 EUR toe te wijzen aan het project van UNEP zoals beschreven in deze nota en te vereffenen in vier schijven: een eerste schijf van 1.600.000 EUR in 2023, een tweede schijf van 1.000.000 EUR in 2024, een derde schijf van 800.000 EUR in 2025 en tenslotte een vierde schijf van 600.000 EUR in 2026.

Results

OS1 : Promouvoir l’émergence de pôles de développement autour des sites fragiles par une valorisation durable et cohérente des ressources et potentialités des territoires tout en assurant l’implication systématique des communautés en tant que partenaires clés en vue de renforcer la cohésion sociale, la sécurité et la paix dans ces zones sensibles. Beoogde outcomes : 1) Valorisatie en beheer van oppervlakte- en grondwater, 2) de promotie van duurzame landbouwpraktijken, 3) de ontwikkeling van een lokale groene economie, 4) een beter beheer van het risico op natuurrampen en 5) de versterking van het governance kader op nationaal en lokaal niveau. - OS2 : Développer des actions en faveur du renforcement de la gestion des écosystèmes de mangroves autour des Réserves Naturelle Communautaires (RNC) de Gandon et Sokone. Deze doelstelling mikt op de promotie van duurzame beheerpraktijken van de gevoelige mangrove-ecosystemen in de RNC’s van Gandon en Sokone via 1) een duidelijkere zonering van de RNC’s (met de aanleg van corridors en drinkplaatsen voor passerend vee) en 2) capaciteitsversterking van de lokale actoren en communicatie.

Disclaimer: Country borders do not necessarily reflect the Belgian Government's official position.