GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF) contribution non-affectée - partie non ventilée
Projects

Information générale

Titre

GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY (GEF) contribution non-affectée - partie non ventilée

Budget
€18,600,000.00
Actors
Global Environment Facility (96 % ODA) - GEF
Sectors
Environmental policy and administrative management
Start date
End date

Objectives

Bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Realisatie van de doelstellingen van de internationale milieuverdragen in ontwikkelingslanden Biodiversiteit De doelstelling binnen dit actiedomein is het behoud van de biodiversiteit en de ecosysteem producten en diensten die dit levert aan de maatschappij. Klimaatverandering De globale doelstelling is het ondersteunen van ontwikkelingslanden en landen in transitie om de omslag te maken naar een laag-emissie ontwikkelingspad. Chemicaliën en afval De lange termijn doelstelling voor chemicaliën en afval is het vermijden van de blootstelling van mensen en het milieu aan schadelijke chemicaliën en afval, waaronder persistente organische vervuilende stoffen, kwik en ozonafbrekende stoffen, door een significante vermindering in productie, gebruik, consumptie en emissie van deze chemicaliën en afval. Internationale wateren De globale doelstelling is het collectieve beheer van grensoverschrijdende watersystemen en de implementatie van beleid, wettelijke en institutionele hervormingen en investeringen die bijdragen tot duurzaam gebruik en behoud van hun ecosysteemdiensten. Bodemaftakeling De doelstelling is om de neerwaartse tendens in bodemdegradatie om te buigen door het promoten van goede praktijken voor duurzaam landgebruik. Duurzaam bosbeheer De doelstelling voor duurzaam bosbeheer is om multiple milieuwinsten te boeken door een verbeterd beheer van alle types bos én ook bomen die niet in bosverband groeien (landschappen/agroforesterie). Deze laatste zijn erg belangrijk bvb. in de landbouw voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van erosie, de waterhuishouding in de bodem, veevoeder, brandhout, bouwmateriaal,… Biodiversiteit (a) verbeteren van duurzaamheid van ecosystemen in beschermde gebieden; (b) verminderen van bedreiging van de biodiversiteit, bvb. verminderen van illegale handel in bedreigde (dier)soorten; (c) duurzaam gebruik van biodiversiteit, bvb. implementatie van Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing; (d) het mainstreamen van behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in productieomgevingen en sectoren. Klimaatverandering (a) het promoten van innovatie, technologietransfer en ondersteunend beleid en strategieën; (b) aantonen van blijvende impact door mitigatieopties; (c) gunstige voorwaarden scheppen om de mitigatie te integreren in duurzame ontwikkelingsstrategieën. Chemicaliën en afval (a) Gunstige voorwaarden scheppen en instrumenten ter beschikking stellen voor een goed beheer van schadelijke chemicaliën en afval, (b) Het verminderen van de prevalentie van schadelijke chemicaliën en afval. Internationale wateren (a) het katalyseren van een duurzaam beheer van grensoverschrijdende watersystemen door de samenwerking tussen staten te ondersteunen door middel van capaciteitsopbouw, onderzoek en opleiding; (b) het stimuleren van juiste investeringen bij conflicterend watergebruik (grensoverschrijdend oppervlakte en grondwater) en het verbeteren van samenwerking tussen staten; (c) het verbeteren van samenwerking tussen staten en het katalyseren van investeringen om het zeevisbestand en de kusthabitat te herstellen en beschermen en de vervuiling van kusten en mariene ecosystemen te verminderen. Bodemaftakeling (a) behoud of verbetering van agro-ecosysteemdiensten voor voedselproductie en levensonderhoud; (b) het genereren van duurzame bos-ecosysteemdiensten; (c) het verminderen van de druk op natuurlijke rijkdommen als gevolg van conflicterend landgebruik; (d) maximaliseren van impact door het mainstreamen van duurzaam landbeheer voor agro-ecosysteemdiensten. Duurzaam bosbeheer (a) behoud van bos-rijkdommen: vermindering van de druk op bossen met hoge ecologische waarde door het aanpakken van de oorzaken van ontbossing; (b) verbeterd bosbeheer: behoud van bos-ecosysteemdiensten en verbetering van de weerbaarheid tegen klimaatverandering door duurzaam bosbeheer; (c) herstelde bos-ecosystemen: het verlies van ecosysteemdiensten in gedegenereerd bos omkeren; (d) verhoogde regionale en globale samenwerking: verbeterde regionale en globale coördinatie van inspanningen voor het behoud van bos-rijkdommen, verbetering van duurzaam bosbeheer en herstel van bos-ecosystemen door de transfer van internationale ervaringen en kennis.